Armenia360 produces a continuously growing set of immersive 360 degree photographs

presented on Google maps (at present) and viewable via Desktop and mobile devices.


Armenia360-ը արտադրում է 360 աստիճան լուսանկարներ, որոնց քանակը

շարունակում է աճել: Նկարները ներկայացված են Google Maps քարտեզի վրա

(ներկայումս), տեսանելի են համակարգչով և շարժական /մոբայլ/ սարքերով


Getting Started on Desktop:

Օգտագործվում է համակարգիչ/նոթբուք.


 • To get started on Desktop use a modern browser (Firefox or Chrome) and visit: Yerevan on Google Maps (link),
  once you're looking at the map, click on the google streetview Pegman icon:

 • Սեղանի վրա աշխատելու համար օգտագործեք ժամանակակից բրաուզեր (Firefox կամ Chrome) եւ այցելեք: Երեւան Google Maps- ում, (հղում)

 • քարտեզի վրա դիտելուց հետո, սեղմեք Google-ի փողոցի դիտման <<Պեգմեն>> պատկերը: • You'll see a map with blue dots covering it, each blue dot is a photosphere (Google branded 360 photo)
  downtown Yerevan contains over 2,000 360 degree photos at present.

 • Դուք կտեսնեք կապույտ կետեր ունեցող քարտեզը, յուրաքանչյուր կապույտ կետը լուսանկար է (Google- ի բրենդային 360 լուսանկար) Երեւանի կենտրոնում առկա է շուրջ 2000 հատ 360 աստիճան լուսանկար.See the screenshot below for an example:
Ստորեւ բերված նկարի ներքեւում դիտեք օրինակ.Getting Started on Android:

Android-ի վրա օգտագործման քայլերը․


 • Visit the Google Play store to get the Google Streetview App (link)
 • Այցելեք Google Play store և ներբեռնեք Google Streetview App-ը (link)
 • Once you've installed it, open the Streetview app and search for Yerevan, Armenia
 • Streetview app ծրագիրը տեղադրելուց հետո այն բացեք և փնտրեք Yerevan, Armenia

 • Make sure the Explore tab is selected and then zoom around to look for places of interest.

 • Համոզվեք, որ Explore էջը ընտրված է եւ այնուհետեւ մեծացրեք մասշտաբը հետաքրքրված վայրերը փնտրելու համար

 • If you encounter a map that isn't updating, it's due to Google Streetview's topical "clumping" of photos into groups
  you'll need to tap the back arrow at the bottom of the screen to free the viewer to see all available photos.
  See the illustrated screenshot below for an explanation...

 • Եթե նկատում եք որ թարմացում չի կատարվել քարտեզի վրա, անհրաժեշտ է սեղմել էկրանի ներքեւում գտնվող back սլաքը որպեսզի նայել հասանելի նկարները

Ստորեւ ներկայացված է նկարը բացատրության համար․

Android Streetview app screenshotGetting Started on iOS:


 • Visit the iTunes store to get the Google Streetview App (link)
 • Once you've installed it, open the Streetview app and search for Yerevan, Armenia
 • Make sure the Explore tab is selected and then zoom around to look for places of interest.
 • If you encounter a map that isn't updating, it's due to Google Streetview's topical "clumping" of photos into groups
  you'll need to tap the back arrow at the bottom of the screen to free the viewer to see all available photos.
  See the illustrated screenshots below for an explanation...