This is a scenic stretch of highway between

Tsovinar and Artsvanist villages south of lake Sevan

Գեղեցիկ տեսարան Ծովինար և Արծվանիստ գյուղերի միջև՝

Սևանա լճի ափին